תקנון האתר

כללי

אתר www.loginnhotels.com הינו האתר הרשמי של רשת מלונות Loginn

כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה ו\או למי מטעמו, כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה, במישרין ו\או בעקיפין, כנגד האתר ו\או מי מבעליו ו\או מי ממנהליו ו\או מי מטעמו ו\או החברה.

המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו\או חלק ממנו הינו רכושו הבלעדי של החברה, כי לחברה שמורות זכויות היוצרים במידע ו\או כל חלק ממנו, כי הוא מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי בלבד, ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע באתר, בין אם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צדדים שלישיים, ו\או חלק ממנו לכל אדם ו\או גוף כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה, למעט צורך אישי בלתי מסחרי במידע.

חלק מתוכן האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הינו מיועד לנשים וגברים כאחד. 

 

סיכונים ואחריות 

המשתמש מצהיר בזאת כי הוא יודע כי שימוש באתר עלול להיות כרוך בסיכונים הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט

המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראיהן במציאות. כמו כן, המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שלא מוצגות באתר תמונות של כל חדרי המלונות בחברה וכי ייתכנו הבדלים בין החדרים השונים מאותו הסוג. 

המידע המוצג באתר כפי שהוא והחברה אינה אחראית להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינה אחראית כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי, המשתמש לבדו אחראי באופן מלא וישא האחריות לאופן בו הינו עושה שימוש במידע המוצג באתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור או לשנות את האתר ו\או פרטים בו בכל עת שתחפוץ.

החברה עושה כל שביכולתה כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן אולם, המידע באתר הינו כללי בלבד וחלקי, והמלון אינו נושא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצגת באתר, הן על ידי החברה והן על ידי צד שלישי. 

החברה לא תהא אחראית בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, הוצאה או עוגמת נפש העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו (בין היתר לציוד החומרה ו\או התוכנה של המשתמש) או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכניו.

החברה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש או על ידי כל צד שלישי אחר.


הזמנות ואירוח

כללי 

המשתמש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו\או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות.

הזמנת חדר באחד ממלונות החברה אפשרית באמצעות פנייה טלפונית לשירות הלקוחות אשר ניתן בשפה האנגלית ומספרו 053-7773427 או באמצעות אתר זה.

כל המזמין חדר באמצעות אתר זה, נדרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מספר תעודת זהות או מספר דרכון ומספר כרטיס האשראי שבבעלותו.

אישור ההזמנה מותנה באישור כתוב אשר ישלח למזמין בסיום תהליך ההזמנה למייל, באישור יפורטו תנאי ההזמנה ומספר האישור, בקשה ללא אישור כתוב לא תחשב כהזמנה למלון.

דרכי ההגעה והקודים המאפשרים כניסה למלון וקבלת מפתח לחדר לא יינתנו בטרם ביצוע תשלום מלא כולל מע”מ, הנ”ל יינתנו 5 שעות לפני שעת הצ’ק-אין בתנאי והתשלום סודר לפני כן.  


פרטי רוכש השירות

בעת ביצוע רגישת השירותים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, יידרש המשתמש להזין במערכת פרטיו האישיים.

בעלי האתר ו\או מי ממפעיליו ו\או מי מבעליו ו\או מי ממנהליו ו\או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת סוג חדר, תאריך, מספר מיטות וכל שירות אחר שהוזמן על ידי הרוכש דרך האתר, ו\או באחריות כלשהי במישרין ו\או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו\או לכל בכיה טכנית ו\או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים באמצעות האתר.

המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהזנת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית וינקטו כנגד פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם, לחברה ו\או לאתר ו\או למפעיליו ו\או מי מבעליו ו\או מי ממנהליו ו\או מי מטעמם.

המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא נכלל במאגר המידע של החברה והחברה תהה רשאית להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר אלקטרוני, דואר רגיל, טלפון וכן כל אמצעי תקשורת אחרת והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות. 


אופן ההזמנה

המשתמש יזין את פרטי ההזמנה באתר

המשתמש יבצע הזמנה באתר באמצעות כרטיס האשראי, לא ניתן יהיה לבצע תשלום באופן אחר אלא בפנייה אישית ואישור החברה לביצוע ההזמנה בהעברה בנקאית/תשלום מקוון באפליקציית bit בטרם ההגעה כפי שצוין בסעיף 

לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי תשלח אל כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש הודעה על אישור קליטת ההזמנה. 


ביטול הזמנה ודמי ביטול

משתמש אשר ביצע הזמנה דרך אתר זה יהא רשאי לבטל הזמנתו בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א -1981 והתקנות שהותקנו לפיו (להלן, ביחד: “חוק הגנת הצרכן”) וכן – בתוך 14 (ארבעה עשר) יום מיום אישור ההזמנה (יום קבלת האסמכתא), ובלבד שנותרו יותר מ-7 ימי עסקים עד למועד האירוח. בעבור הביטול כאמור בסעיף זה, תגבה החברה (או מי מטעמה) באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש, דמי ביטול בסך של 100 (מאה) ש”ח או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מביניהם, וזאת כמתחייב בחוק הגנת הצרכן.

בגין ביטול שלא לפי סעיף ‎4.1 ו/או בשל אי הגעה למלון במועד הצ’ק אין, יגבו דמי ביטול מלאים. 

במקרה של ביטול הזמנה שנעשה על ידי המשתמש עד 72 שעות טרם מועד האירוח (ללא תלות במועד ביצוע ההזמנה), לא יגבו דמי ביטול.

במקרה של ביטול הזמנה שנעשה על ידי משתמש פחות מ – 72 שעות טרם מועד האירוח או במקרה אי הגעה למלון במועד האירוח שהוזמן, תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמשתמש, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש דמי ביטול בסך 100% (מאה אחוז) משווי ההזמנה הכולל.

ביטול ההזמנה יעשה באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת  [email protected] בצירוף מספר ההזמנה.


תנאים והגבלות

המחירים המוצגים באתר הינם בשקלים וכוללים מע”מ בהתאם לשיעור המע”מ הקבוע בחוק. 

בעלי ויזה מסוג B2 יוכלו לבצע הזמנה ללא תשלום מע”מ בהצגת הויזה בלבד, משתמש אשר אין באפשרותו להציג ויזה זו מכל סיבה שהיא יחוייב בתשלום מע”מ. 

החברה רשאית לשנות בכל עת את תנאי הזמנת החדרים ואת המחירים. 

החברה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת מבלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. החברה תפרסם בתקנון את התנאים החדשים ותחילת תוקפם תהיה במועד הפרסום או המועד המצוין בתקנון.

החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו\או תביעה ו\או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

מספר המקומות במלונות החברה הינו מוגבל וביצוע הזמנת חדר הינה על בסיס מקום פנוי בלבד.

אין כפל מבצעים והנחות אלא אם צוין אחרת בטווח תאריכים מסוים על ידי החברה בכתוב באתר. 

התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה וכל מי מטעמה.

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב. \

 

תנאי שהייה במלונות החברה

קבלת חדרים החל מהשעה 15:00, בכל ימות השבוע. הגעה לפני שעת קבלת החדר כפופה לאישור הנהלת החברה בלבד, לפי החלטת החברה.

פינוי חדרים עד השעה 10:00, בכל ימות השבוע. עזיבה לאחר שעת פינוי החדר כפופה לאישור הנהלת החברה בלבד וכרוכה בתשלום נוסף, לפי החלטת החברה.

הזמנה במלונות הרשת תתאפשר אך ורק מעל גיל 18, אירוח קטינים יתאפשר בליווי מבוגר ותחת הזמנה על שמו.

אין לעשן בתחומי מלונות החברה למעט במקומות המאושרים על ידי החברה ומצוינים בהזמנה. 

ניתן להביא בעלי חיים בתנאי שמצוין באתר כי המלון בו מתבצעת ההזמנה מאפשר זאת. 

האורחים ישמרו על השקט בתחומי מלונות החברה החל מהשעה 22:00 ובכלל לא יהוו כל מטרד לשכניהם.

אין להוציא ציוד מחדרי מלונות החברה, יש להצטייד במגבות פרטיות למקורות המים שמחוץ למלון. 

המשתמש מתחייב בשמו ובשם כל שאר מתארחים עמו לשמור על המקום ולא לגרום כל נזק במזיד ו\או ברשלנות לחדר ו\או למלון ו\או כל הציוד שבו. המשתמש מאשר כי במקרה של נזק כלשהו, יחוייב כרטיס האשראי דלעיל במלוא עלות הנזק והטיפול בו.